Disable Preloader

O nama

Pročelnica: Monika Žinić, mag.oec.

foto

Životopis
Monika Žinić, mag.oec. rođena je 09.02.1986. godine u Koprivnici. Magistrica je poslovne ekonomije. Osnovnu školu završila je u Donjoj Dubravi, a srednju školu u Koprivnici.
2010. godine završila je Preddiplomski studij na Sveučilištu u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Međunarodni menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i stekla naziv prvostupnica ekonomije.

2012. godine završila je Diplomski studij na Sveučilištu u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji i stekla naziv magistra ekonomije.

Od 2012. – 2019. godine bila je zaposlena u Vindiji d.d. Varaždin u odjelu komercijale.

2020. godine zaposlila se u Općini Donja Dubrava na radno mjesto Viši stručni suradnik za općinske projekte. Radila je poslove koji su bili vezani uz prijavu, provođenje i realizaciju projekata na području općine.

25.11.2020. godine imenovana je pročelnicom Jedinstvenog upravnog odjela općine Donja Dubrava.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Dubrava obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela, poslove iz samoupravnog djelokruga Općine određene zakonom i drugim propisima, posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslove iz područja financija, računovodstva, stručno administrativne, savjetodavne i tehničke poslove bitne za rad općinskih tijela, te poslove državne uprave koji su prenijeti na Općinu Donja Dubrava.

Kontakt:
Trg Republike 13
Tel: 040 688 919
Mob: 099 4099475
Email: procelnica@donjadubrava.hr


Viša referentica: Tamara Punčikar, bacc. admin. publ.

foto

Životopis
Tamara Punčikar, rođena 30. lipnja 1999. godine zaposlena je u Općini Donja Dubrava na radnom mjestu više referentice od 2. svibnja 2023. godine.
Osnovnu školu završila je 2014. godine nakon čega upisuje Ekonomsku i trgovačku školu u Čakovcu, smjer upravni referent koju završava 2018. godine.
Nakon srednjoškolskog obrazovanja upisuje Pravni fakultet u Osijeku, smjer stručni upravni studij te isti završava 2021. godine.
2. svibnja 2022. godine primljena je u Općinu Donja Dubrava na radno mjesto Više referentice – vježbenice, a nakon položenog državnog ispita zapošljava se na radno mjesto Više referentice.
Tijekom obrazovanja sudjelovala je na županijskim i državnim smotrama građanskog odgoja i obrazovanja u Čakovcu i Zagrebu te na 1. i 2. Kongresu studenata prava Pravnog fakulteta u Osijeku.
Osim toga, od 2023. godine predsjednica je Puhačkog orkestra Općine Donja Dubrava, a aktivni član istog od 2008. godine.

Kontakt:
Tel: 040/688-919
Mob: 098/928-5859
E-mail: referent@donjadubrava.hr


Tajnik: Ivan Štefić

foto

Životopis
Ivan Štefić, rođen 4. siječnja 1963. godine zaposlen je u Mjesnoj zajednici Donja Dubrava od 1984. do 1993., a od 1993. do danas u Općini Donja Dubrava.
Osnovnu školu završio je u Donjoj Dubravi, nakon čega upisuje Ekonomsku i trgovačku školu Čakovec, smjer Ekonomist te 1982. godine stječe zvanje Ekonomist – programer.

Kontakt:
Tel: 040/688-919
Mob: 091/585-8280
E-mail: opcina@donjadubrava.hr


Komunalni radnik: Željko Štirnić

foto

Kontakt:
Tel: 040/688-919
Mob: 098/139-7256