Traži se sazivanje i održavanje Zbora građana na temu preseljenja ambulante u Donjoj Dubravi - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava:
Zoran Horvat
Nada Lisjak
Mihaela Martinčić
Josip Ribić
Donja Dubrava, 10.svibnja 2024. godine


                                       Općina Donja Dubrava
                                       Načelnik Općine Donja Dubrava
                                       Općinsko vijeće Donja Dubrava


PREDMET: Traži se sazivanje i održavanje Zbora građana na temu preseljenja ambulante u Donjoj Dubravi te uvrštavanje kao točke u dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća Donja Dubrava 


OBRAZLOŽENJE
Vijećnici Zoran Horvat, Nada Lisjak, Mihaela Martinčić i Josip Ribić pokrećemo inicijativu i tražimo temeljem članka 24.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 24. Statuta Općine Donja Dubrava  (Službeni glasnik Međimurske županije br.09/2018. s njegovim izmjenama i dopunama u 2020. i 2021. g.) da se uvrsti u 23. sjednicu Općinskog vijeća točka dnevnog reda : Zbor građana na temu preseljenja ambulante u Donjoj Dubravi.
Iniciramo Zbor građana jer želimo da mještani budu istinito informirani  o preseljenju ambulante u Donjoj Dubravi  te želimo čuti  i njihova mišljenja. 
Na Zbor građana pozivamo ravnateljicu Doma zdravlja Čakovec, gđa. Vlatku Pleh, dr. med. spec. obit. med., gđu.  dr.sc. Sonju Tošić Grlač, pročelnicu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije, liječnicu u Donjoj Dubravi, gđu. Anju Vidović, dr. med.,  medicinskog tehničara, gospodina Igora Mikora, sve vijećnike Općinskog vijeća  i načelnika Općine, gospodina Marijana Vargu.
S poštovanjem,


Zoran Horvat 
Nada Lisjak 
Mihaela Martinčić 
Josip Ribić Natrag