Međimurska županija
Općina Donja Dubra" />
Sazvana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Općinsko vijeće


KLASA: 024-04/22-01/7
URBROJ: 2109-5-03-22-3
Donja Dubrava, 21.9.2022.


Na temelju članka 58. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/18, 2/19, 4/21)


                                    SAZIVAM


11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava ČETVRTAK, 29.9.2022. godine u 19:00 sati u zgradi Zalan u prostoriji Vijećnice
Za  sjednicu predlažem slijedeći 
DNEVNI RED


1. Izvješće mandatne komisije o zamjeni člana općinskog vijeća
2. Zaključak o prihvaćanju izvješća mandatne komisije o zamjeni člana općinskog vijeća. Polaganje svečane prisege člana općinskog vijeća Davida Misera
3. Aktualni sat
4. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća općine Donja Dubrava
5. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2022. godine 
6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Donja Dubrava za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine sa obrazloženjem
7. Donošenje Odluke o suglasnosti za prijavu projekta „Palača međimurske popevke“  na natječaj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)
8. Donošenje Odluke o prodaji parcele u ulici Dravska 20
9. Donošenje Odluke o sufinanciranju projekta CENTAR DOSTI
10. Razno


U prilogu dostavljamo materijale. Materijali su poslani na mail općinskih vijećnika (opcinskovijecedd@gmail.com).
Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.


PREDSJEDNIK
Josip RibićNatrag