Međimurska županija
Općina Donja Dubra" />
Javni natječaj za dodjelu na upravljanje i korištenje sportskih građevina u vlasništvu Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava 
Općinski načelnik


KLASA: 372-01/22-01/02
URBROJ: 2109-5-22-1
Donja Dubrava, 21.9.2022.


Temeljem članka 45. Statuta Općine Donja Dubrava  („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 9/18, 4/20 i 4/21) i članka 3. Odluke o načinu upravljanja i korištenja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 19/19), općinski načelnik raspisuje


JAVNI NATJEČAJ  za dodjelu na upravljanje i korištenje  sportskih građevina u vlasništvu Općine Donja Dubrava


I. Predmet Javnog poziva je dodjela na upravljanje i korištenje javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine Donja Dubrava;
1. Javna sportska građevina ukupne površine 321 m2, nadstrešnica ukupne površine 201 m2, nogometno igralište površine 9707 m2 i pripadajuće zemljište ukupne površine 11988 m2, na adresi Krbulja 19, 40328 Donja Dubrava, koje se nalaze na kat. čest. br. 761/18   k.o. Donja Dubrava. 


II. Javne sportske građevine smatraju se prostorima namijenjenim za sportaše i daju se na upravljanje i korištenje sportskim udrugama s područja Općine Donja Dubrava. Općinski načelnik povjeriti će upravljanje i korištenje javnih sportskih građevina upraviteljima  bez naknade, pod uvjetom da se u sportskoj građevini ne obavlja gospodarska aktivnost.


III. Sportske građevine iz točke I. ovog natječaja daju se na upravljanje i korištenje na neodređeno vrijeme, a isto se može prekinuti: odlukom vlasnika, Općine Donja Dubrava ili prestankom potrebe upotrebe i korištenja od strane upravitelja.

IV. U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se sljedeći poslovi:
1. redovito, tekuće i investicijsko održavanje sportske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine, a posebno za provođenje programa javnih potreba u sportu Općine Donja Dubrava;
2. davanje u najam dijelova sportske građevine za obavljanje sportskih i rekreativnih djelatnosti;
3. davanje u zakup poslovnog prostora u okviru sportske građevine, sukladno posebnim propisima
4. primjerena zaštita sportske građevine;
5. određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini;
6. primjerno osiguranje sportske građevine;
7. obavljanje povremenih i godišnjih pregleda sportske građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu;
8. kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima;
9. donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskom građevinom;
10. drugi poslovi koji, prema posebnim propisima, spadaju u upravljanje sportskom građevinom.
Način i uvjeti upravljanja i korištenja sportskih građevina, kao i međusobna prava i obveze između Općine Donja Dubrava i upravitelja regulirat će se Ugovorom o upravljanju i korištenju sportske građevine koji u ime općine Donja Dubrava sklapa načelnik općine Donja Dubrava(dalje u tekstu :načelnik), a u ime sportskog društva ovlaštena osoba. 
Ugovorom se obvezuje upravitelj da javnom sportskom građevinom upravlja pažnjom dobrog gospodara. Ugovorom će se osobito obvezati upravitelja da sve sportske sadržaje građevine, kao i prateće sadržaje (svlačionice, spremišta za rekvizite i sve ostale dijelove u funkciji sporta), te opremu koja služi sportskoj djelatnosti, koristi za svoju sportsku djelatnost i za djelatnost sportskih udruga koje su ih do sada koristile kao i sportske udruge kojima to bude odobreno uz dogovorene uvjete.
Upravitelj je dužan osigurati redovito funkcioniranje i tekuće održavanje cijele građevine. Funkcioniranjem i tekućim održavanjem športske građevine smatraju se:
-troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i sl.),
-troškovi komunalnih usluga (voda, odvodnja, smeće),
-troškovi premije osiguranja športske građevine,
-troškovi redovitog održavanja športske građevine kojima se građevina održava u funkcionalnom obliku.
Općina Donja Dubrava će sukladno Zakonu o sportu i proračunskim mogućnostima osigurati u programu javnih potreba u sportu Općine Donja Dubrava određena financijska sredstva za pokriće dijela troškova upravljanja i održavanja sportskih građevina, o čemu sportske udruge sklapaju godišnji ugovor o sufinanciranju.

V. Kriteriji za davanje javnih sportskih građevina iz točke I. ovog Javnog poziva na upravljanje i korištenje sportskoj udruzi s područja Općine Donja Dubrava su sljedeći:
Udruga je registrirana sukladno odredbama Zakona o udrugama,
Udruga ima sjedište na području Općine Donja Dubrava
Udruga okuplja određeni broj članova, a posebice djece i mladih u sportskoj aktivnosti - masovnost,
Udruga ima određeni broj godina aktivnog i kontinuiranog rada - tradicija,
Radi dokazivanja prethodno navedenih kriterija, podnositelj mora dostaviti sljedeće dokumente:
Izvadak iz registra udruga
Preslika statuta udruge
dokaz o broju članova udruge razvrstanih po dobnim kategorijama.
izjava o duljini vremena korištenja određene sportske građevine,
Program korištenja i održavanja sportske građevine iz kojeg će biti vidljiv interes Općine Donja Dubrava za razvojem sporta uključujući financijski plan za 2022./ 2023. godinu 
Izjava da se neće odvijati gospodarska aktivnost
Sudionik  Javnog poziva u ponudi mora navesti podatke o udruzi, adresu ,OIB, kontakt podatke, o točnu naznaku sportske građevine za koju se natječe.

VI Ponude se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Donja Dubrava
Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Dubrava                
Trg Republike 13
40328 Donja Dubrava
s naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ“ za dodjelu na upravljanje i korištenje sportskih građevina u vlasništvu Općine Donja Dubrava - NE OTVARAJ“


VII. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave Javnog poziva. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. Sve specifičnosti vezane uz pojedinu javnu sportsku građevinu bit će regulirane ugovorom.

NAČELNIK
Marijan Varga, dipl.krim.Natrag