Međimurska županija
Općina Donja Dubra" />
Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava Općinsko vijeće


KLASA: 024-04/22-01/6
URBROJ: 2109-5-03-22-1
Donja Dubrava, 30.06.2022.


Na temelju članka 58. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/18, 2/19, 4/21)


                             SAZIVAM


10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava za UTORAK, 05.7.2022. godine u 19:00 sati u zgradi Zalan u prostoriji Vijećnice 
Za  sjednicu predlažem slijedeći 

DNEVNI RED
1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća općine Donja Dubrava
3. Informacija načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća
4. Donošenje Odluke o priznanjima Općine za 2022. godinu
5. Donošenje Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticanje razvoja poljoprivrede – „Dobravski ljuk“ i „Očuvanje pčelinjeg fonda“ na području Općine Donja Dubrava
6. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora
7. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti
8. Informacija o Programu Dana Općine 2022. godine
9. Razno


U prilogu dostavljamo materijale. Materijali su poslani na mail općinskih vijećnika (opcinskovijecedd@gmail.com).
Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.

PREDSJEDNIK
Josip Ribić


 Natrag