Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge, ekologija - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15, 37/21) i članku 2. Odluke o načinu raspodjele  raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Donja Dubrava za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge (KLASA: 230-01/22-01/01 , URBROJ: 2109-5-22-1  od 13. siječnja 2022. godine), objavljuje se


                           JAVNI  NATJEČAJ


za financiranje programa i projekata koje provode udruge, sredstvima iz proračuna Općine Donja Dubrava za 2022. godinu za ostala područja - ekologija


 


I.
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata koje provode udruge, za financiranje iz proračuna Općine Donja Dubrava u 2022. godini za ostala područja – ekologija.


II.
Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni natječaj imaju sve udruge koje su osnovane, djeluju ili imaju aktivnost na području Općine Donja Dubrava u području ostalih društvenih potreba, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.
Ovaj Javni natječaj ne odnosi se na financiranje udruga koje se financiraju po posebnim propisima (DVD, Crveni križ i dr.).


III.
Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 16.000,00 kuna. 

IV.
Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom natječaju je 10 dana, a završava 20. svibnja 2022. godine.


V.
Prijavu na ovaj Javni natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i koja je programski usmjerena na rad u području koje se financiraju ovim Javnim natječajem, a što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Donja Dubrava, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. 
Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.


VI.
Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Donja Dubrava www.donjadubrava.hr.


VII.
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja u ured Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Dubrava) na sljedeću adresu:
Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava
„Javni natječaj za financiranje udruge na području Općine Donja Dubrava za ostala područja -ekologija – ne otvaraj“
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti pismeno i elektroničkim putem e-mal: opcina@donjadubrava.hr  ili na broj tel: 040/688-919.


KLASA: 230-01/22-01/02
  URBROJ: 2109-5-22-1
Donja Dubrava, 10.5.2022.

         NAČELNIK
         Marijan Varga, dipl. krim.


 


4. Upute za prijavitelje 2022. 5. POPIS PRILOGA 6.OBRAZAC FIN. IZVJ. REALIZIRANOG 7.OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DUGOVANJA 8. OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA 9. OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA PROG. ILI PROJEKTA 10. OBRAZAC PRORAČUNA PROG. ILI PROJEKTA IZJAVA da se ne vodi kazneni postupak


Natrag