Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava 2021. - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE DONJA DUBRAVA  
KLASA:013-03/21-01/01
URBROJ:2109/05-21-34
Donja Dubrava, 02.08.2021.


Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 41/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Donja Dubrava, 02.08.2021. donijelo je


                                                       ODLUKU


o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava 2021.
I
Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na naknadu i visina naknade troškova izborne promidžbe iz proračuna Općine Donja Dubrava političkim strankama i kandidacijskim listama grupe birača (dalje: izborni sudionici) na izboru članova Općinskog vijeća održanim u svibnju 2021. (dalje: izbori).
II.
Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke imaju izborni sudionici koji su, u skladu s konačnim rezultatima izbora KLASA: 013-03/21-01/1, URBROJ:2109/05-21-25 od 16.05.2021, dobili najmanje jednog člana u Općinskom vijeću Općine Donja Dubrava i to u iznosu od 1.500,00kuna za svakog dobivenog člana.
Naknada troškova izborne promidžbe ne smije se isplatiti izbornim sudionicima iz stavka 1. ove točke u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe utvrđenom u Izvješću Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe na izborima članova Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava , KLASA:013-06/21-06/20, URBROJ:507-04/02-21-8 od 19.07.2021.
III.
U skladu s točkom II. ove Odluke pravo na naknadu troškova izborne promidžbe imaju:
a) Političke stranke
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna za 2 dobivena člana Općinskog vijeća) u visini ostvarenih troškova izborne promidžbe u ukupnom iznosu od 2.951,25 kuna za dobivena  2 člana u Općinskom vijeću
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
        SOCJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
u ukupnom iznosu od 7.500,00 kuna za 5 dobivenih članova u Općinskom vijeću u visini ostvarenih troškova izborne promidžbe u ukupnom iznosu od 2.610,00 kuna za dobivena 5 članova u Općinskom vijeću Općine Donja Dubrava. 
b) Kandidacijske liste grupe birača
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA- MARIO DUHOVIĆ
u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna za 2 dobivena člana u Općinskog vijeća u visini   ostvarenih troškova izborne promidžbe u ukupnom iznosu od 250,00 kuna za dobivena 2 člana u Općinskom vijeću Općine Donja Dubrava.
IV.
Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se na poseban račun za financiranje izborne promidžbe izbornog sudionika.
V.
Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz proračuna Općine Donja Dubrava u roku od 15 dana od dana objave Izvješća iz točke II. stavka 2. ove Odluke. 
VI.
Ova Odluka dostavlja se Načelniku  Općine Donja Dubrava na izvršenje.
VII.
Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Općine Donja Dubrava www.donjadubrava.hr

Predsjednica
Maja Oreški


U privitku:
Podaci potrebni za isplatu naknade troškova izborne promidžbe 

Dostaviti:
- Načelniku Općine Donja Dubrava 
- Izbornim sudionicima iz točke III. ove Odluke 
- Ministarstvo financija, pisarnica@mfin.hr
- Arhiva, ovdjeNatrag