Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Klasa: 112-01/20-01/03
Ur.br.: 2109/05-20-01/01
Donja Dubrava, 13.8.2020.


Na temelju članka 5. stavka 3., članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 , 4/18 i 112/19), načelnik Općine Donja Dubrava raspisuje:


JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Dubrava na neodređeno vrijeme.


Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 , 4/18 i 112/19), (u daljnjem tekstu: Zakon), te posebne (stručne) uvjete:
- Magistar prava ili ekonomije
- Najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima uprave
- Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje
- Poznavanje rada na PC-u
- Državni stručni ispit
Stručni uvjeti za radno mjesto utvrđeni su na temelju odredaba Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Dubrava, Službeni glasnik Međimurske županije od 30. listopada 2018. godine (br. 15/18).


U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima sukladno Članku 13. Zakona.
Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od 1 godine od prijma u službu, sukladno odredbama članka 92. Zakona. Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, sukladno članku 26. Zakona. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.


Uz pisanu prijavu, koju treba vlastoručno potpisati, kandidat treba obvezno priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
- dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)


- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
- pisana vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka za prijem u službu iz članka 16. Zakona
-dokaz o položenome državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni ispit (preslika uvjerenja)
- dokaz o znanju rada na PC-ju (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili pisana izjava korisnika)


Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno članku 21. Zakona.


Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Način, mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni najmanje pet dana prije održavanja testiranja na web-stranici Općine Donja Dubrava (www.donjadubrava.hr). Na web-stranici Općine Donja Dubrava navest će se i opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava i pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.
Kandidat prijavom na natječaj pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), a u slučaju da ne pristaje, potrebno je da postupi sukladno odredbama navedenog Zakona.


Prijave na javni natječaj podnose se preporučeno poštom na adresu: Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava, u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Dubrava«. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


 


NAČELNIK
Marijan Varga, dipl.krim.


 


Upute kandidatima u privitku vijesti


upute kandidatima - priprema


Natrag