Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Predsjednik Općinskog vijeća Donje Dubrave, Mario Mikulan, sazvao je desetu sjednicu istog za  četvrtak, 25. listopada  2018. godine, u 19,00 sati. Dnevni red sjednice možete pročitati u nastavku…


OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/18-01/06
UR.BROJ:2109/05-18-01/01
Donja Dubrava, 19.10.2018.


Na temelju članka  56.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
 („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/2013.)

                               S A Z I V A M

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
za  ČETVRTAK, -  25. LISTOPADA 2018. godine, u 19,00 sati u zgradi "Zalan"

Za sjednicu predlažem sljedeći 

DNEVNI RED:

1. Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika   
2. Aktualni sat
3. Usvajanje zapisnika s 8. i 9. sjednice Općinskog vijeća  
4. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća
5. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine za 2018.
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine za 2018.
7. Prometna regulacija ulice Krbulja
8. Imenovanje suca porotnika Općinskog sud u Čakovcu
9. Prijedlog parcelacije polja Pijavišće
10. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Dubrava.
- Prilog izmijenjen Pravilnik o unutarnjem redu 
11. Odluka o plaći – naknadi za rad načelnika i zamjenika Općinskog načelnika
12. Odluka o naknadama za rad predsjednika Općinskog vijeća i vijećnika Općine Donja Dubrava   
13. Informacija o financijskom stanju Dječjeg vrtića „Klinčec“
14. Slobodna riječ.

U prilogu su dostavljeni materijali za točke 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 i 13  dok će se obrazloženje za ostale točke dnevnog reda dati na sjednici.
  Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.
                                        

                        PREDSJEDNIK
                        Mario Mikulan 

Natrag