Javni natječaj za financiranje udruga u 2018. godini - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Godišnjim planom natječaja javnih potreba za Udruge u Općini Donja Dubrava (08.02.2018) započeo je novi način - postupak dodjeljivanja sredstava iz Proračuna Općine za sve općinske udruge. Vremenski rok dostave natječajne dokumentacije definiran je u Javnom natječaju (ove godine je to do 02.04.2018. godine),  nakon toga roka neće se zaprimati prijave. 
Stoga pozivamo predstavnike Udruga da sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15), započnu sa izradom odnosno prikupljanjem natječajne dokumentacije prema objavljenom Javnom natječaju... 
Svi potrebni obrasci, koje udruge moraju dostaviti kako bi konkurirali u natječaju, nalaze se u privitku dolje.


2. Odluka-o-nacinu-raspodjele-sredstava-udrugama-u-2018 (2) 3. JAVNI-NATJECAJ-za-financiranje-udruga-u-2018.-godini 4. Uputa-za-prijavitelje-na-Javni-natjecaj-za-financiranje-udruga-za-2018. 5. POPIS-PRILOGA-za-Javni-natjecaj-udruga-za-2018. 6.OBRAZAC-FINAN.-IZVJE--A-REALIZIRANOG-PROGRAMA-ILI-PROJEKTA-udruga-za-2018. 7.OBRAZAC-IZJAVE-O-NEPOSTOJANJU-DVOSTRUKOG-FINANCIRANJA-udruga-za-2018. 8. OBRAZAC-OPISA-PROGRAMA-ILI-PROJEKTA-na-Javni-natje-aj-udruge-za-2018. 9. OBRAZAC-OPISNOG-IZVJE-TAJA-PROVEDBE-PROGRAMA-ILI-PROJEKTA-udruga-za-2018. 11. Obrazac-ugovora-o-dodjeli-sredstava-za-financiranje-udruga-za-2018. 12. Obrazac-za-ocjenu-kvalitete-prijave-na-Javni-natje-aj-udruge-za-2018. 10. OBRAZAC-PRORA-UNA-PROGRAMA-ILI-PROJEKTA-za-Javni-natje-aj-udruge-za-2018.
Natrag