Izvod iz zapisnika s 1. konstituirajuće, sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Izvod  iz zapisnika s 1. konstituirajuće, sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 20. lipnja 2017. godine u prostorijama Doma kulture „Zalan“ s početkom u 18.00 sati. možete pročitati u nastavku…

KLASA:021-05/17-01/02.
UR.BROJ:2109/05-17-01/04.  
Donja Dubrava, 20.06.2017.

                         I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

s 1. konstituirajuće, sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 20. lipnja 2017. godine u prostorijama Doma kulture „Zalan“ s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu je pozivom KLASA: 023-01/17-01/12 URBROJ: 2109-01-01-17-01 od 05.lipnja 2017. godine sazvao predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir Posavec, mag.iur., po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske. 
Sjednicu je otvorio predstavnik Urede državne uprave u Međimurskoj županiji Milorad Novković, pozdravio je sve nazočne vijećnike te konstatirao da postoji kvorum jer je sjednici nazočno svih 11 vijećnika. Sjednici su bili nazočni vijećnici: Nada Lisjak, Zoran Horvat, Josip Ribić, Tatjana Posavec, Zlatko Ljubek,  Dražen Miser, Martina Detelj, Zlatko Haramija, Damir Vidović, Igor Mikor i Mario Mikulan.

Sjednici su bili nazočni i Marijan Varga – općinski načelnik i Vladimir Čituš – zamjenik općinskog načelnika. 
Zapisnik je vodio Ivan Štefić, pročelnik Općine Donja Dubrava.

Općinsko vijeće za 1. konstituirajuću sjednicu jednoglasno utvrđuje sljedeći 
DNEVNI RED:
1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati   
  sjednicom do izbora predsjednika
- svečana prisega članova Općinskog vijeća 
3. Izbor  Komisije za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
  
TOČKA 1. Izbor Mandatne komisije
Vijećnik Josip Ribić na prijedlog grupe vijećnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava: Nade Lisjak, Zlatka Ljubeka, Tatjane Posavec, Josipa Ribića i Zorana Horvata predložio je kandidate za izbor Mandatne komisije  Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava u sastavu: Zoran Horvat predsjednik, Damir Vidović i Mario Mikulan za članove.
Glasovanjem je utvrđeno da je Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava, a u trenutku glasovanja sjednici je bilo nazočno svih 11 vijećnika, jednoglasno izabralo Mandatnu komisiju u sastavu: Zoran Horvat – predsjednik te Damir Vidović i Mario Mikulan – članovi.

TOČKA 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća  
Milorad Novković zamolio je predsjednika Mandatne komisije da pročita izvješće  Mandatne komisije i verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća.       
Predsjednik komisije Zoran Horvat pročitao je izvješće (u prilogu zapisnika). 
Općinsko vijeće primilo je na znanje Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava koji su održani 21.svibnja 2017. godine te o mirovanju mandata Marijana Varge i Vladimira Čituša zbog izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Donja Dubrava te o njihovim zamjenicima koji će obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, a to su Tatjana Posavec i Zlatko Ljubek.

Predstavnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Milorad Novković temeljem izvješća Mandatne komisije konstatirao je da je na temelju izbornih rezultata Hrvatska narodna stranka dobila najviše glasova te da će sjednicom predsjedati Nada Lisjak  do izbora predsjednika Vijeća.
Predsjedavajuća Općinskog vijeća Nada Lisjak preuzela je vođenje sjednice Vijeća, te je zahvalila nazočnima na ukazanom povjerenju.
Svečana prisega članova Općinskog vijeća
Predsjedavajuća je pročitala prisegu za članove općinskog vijeća te su svi nazočni vijećnici (njih 11) dali su prisegu, vlastoručno je potpisali i predali pročelniku Općine. Prisegu su položili slijedeći vijećnici: Nada Lisjak, Zoran Horvat, Josip Ribić, Tatjana Posavec, Zlatko Ljubek, Dražen Miser, Martina Detelj, Zlatko Haramija, Damir Vidović, Igor Mikor i Mario Mikulan.

TOČKA 3. Izbor  Komisije za izbor i imenovanja
Vijećnik Zlatko Ljubek je na prijedlog grupe vijećnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava: Nade Lisjak, Zorana Horvata, Josipa Ribića, Zlatka Ljubeka i Tatjane Posavec predložilo je kandidate za izbor Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava u sastavu: Josip Ribić za predsjednika, a za članove Zlatko Haramija i Tatjana Posavec.
Glasovanjem je utvrđeno da je Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava, a u trenutku glasovanja sjednici je bilo nazočno svih 11 vijećnika, jednoglasno izabralo Komisiju za izbor i imenovanje u sastavu: Josip Ribić – predsjednik te Zlatko Haramija i Tatjana Posavec – članovi. 

TOČKA 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Predsjedavajuća sjednicom, Nada Lisjak zamolila je predsjednika Komisije za izbor i imenovanje da iznese prijedlog za kandidata za predsjednika Općinskog vijeća.
Nakon stanke od 5 minuta predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, Josip Ribić, u ime Komisije za izbor i imenovanje predložio je dva kandidata Tatjanu Posavec i Marija Mikulana za predsjednika Općinskog vijeća.
Nakon provedenog pojedinačnog javnog glasovanja utvrđeno je da Općinsko vijeće u trenutku glasovanja sjednici je bilo nazočno svih 11 vijećnika, 
za kandidata TATJANU POSAVEC glasovalo je 5 ZA, 5 PROTIV i 1 SUZDRŽANI 
za kandidata MARIJA MIKULANA glasovalo je 5 ZA, 5 PROTIV I 1 SUZDRŽANI
utvrđeno je da nije izabran predsjednik  Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava,Budući da su oba kandidata dobila isti broj glasova, sukladno stavku 4. članku 11 Poslovnika općinskog vijeća Općine Donja Dubrava ponovit će se glasovanje za predsjednika Općinskog vijeća.
Nakon ponovljenog pojedinačnog javnog glasovanja utvrđeno je da Općinsko vijeće u trenutku glasovanja sjednici je bilo nazočno svih 11 vijećnika, 
za kandidata TATJANU POSAVEC glasovalo je 5 ZA, 5 PROTIV i 1 SUZDRŽANI 
za kandidata MARIJA MIKULANA glasovalo je 5 ZA, 5 PROTIV I 1 SUZDRŽANI
utvrđeno je da nije izabran predsjednik  Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava,
 
Budući da nije izabran Predsjednik Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir Posavec, mag.iur., po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske, sukladno članku 87. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br.144/12 121/16.) sazvat će najkasnije u roku od 30 dana novu konstituirajuću sjednicu.

Sjednica je završena  u 18,25 sati.


 PREDSTAVNIK UREDA  DRŽAVNE UPRAVE MŽ  Milorad Novković  
ZAPISNIČAR  Ivan Štefić     
 PREDSJEDAVAJUĆA  Nada Lisjak  

Natrag