Održana sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

15.02.2017. je održana 10. sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom na kojoj je između ostalog raspravljano više tema:
1. Raspravljeni su rezultati gospodarenja otpadom za 2016. i zaključeno je da smo ostvarili ponajbolje rezultate u gospodarenju otpadom na nivou Republike Hrvatske. Odvojeno samo sakupili i obradili 3.314.215 kg korisnog otpada, što je 53,12% od ukupnih količina otpada. Ako gledamo samo odvojeno sakupljanje otpada onda se postotak povećava sa 53,12% na 56,27% a razlika je odvojeno sakupljeni i odloženi glomazni otpad. Najbolji rezultat ostvaren je na području Grada Preloga, a najviše je napredovala Općina Donja Dubrava. Također je porasla uključenost u sustav na 95,39% a najviše je rasla uključenost u Općini Sveta Marija. Svih 9 JLS samouprave u protekloj 2016. godini napredovale su u odvojenom sakupljanju otpada i povećanju uključenosti. Na početku 2016. godine došlo je do smanjenja cijena za 6% te na početku ove godine još za 10,6%. Pozivaju se korisnici usluga gospodarenja otpadom da i u 2017. godini pojačaju napore na odvojenom sakupljanju otpada.
2. Uvodi se promjena u načinu podjele besplatnog komposta na način da korisnik u kompostani Prelog može podići 2 vreće (100l) komposta ili jednu vreću (50l) supstrata Terra dobra koji se bez miješanja može koristiti za sadnju cvijeća ili povrća. PRE-KOM i AGROHOBLAJ potpisali su ugovor o suradnji gdje PRE-KOM isporučuje kompost, a AGROHOBLAJ isporučuje supstrat. Ova promjena počinje se primjenjivati od 20.02 (ponedjeljak) ove godine. Pozivamo sve korisnike koji dosada nisu podigli kompost za 2016. godinu da iskoriste to pravo i da to učine do 31.05.2017.
3. Raspravljen je i nacrt Uredbe o komunalnom otpadu za koji je zaključeno da nije primjenjiva u cijeloj Republici Hrvatskoj, komunalnim društvima nametnuti nove troškove i da je treba mijenjati na način da je sve JLS mogu ispuniti. Smatramo da uredba treba JLS-ovima dati već ovlasti da one kreiraju način i cijene usluga u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja te usluge. Smatra se također da Uredbu treba mijenjati i uskladiti da bude održiva i tek onda krenuti sa donošenjem Uredbe i njezinom primjenom na području cijele Republike Hrvatske.

KOLIČINE OTPADA U 2016 GODINI

16.01.2016 Već deset godina mjerimo (vaganjem) sve količine otpada koji sakupimo, obradimo, oporabimo ili odložimo na odlagalište. U 2016. godini dolazi do rasta ukupnih količina otpada na 6238,7 tona što je rast za 14,08% prema 2015. godini. Najviše je rastao mješani komunalni otpad od pravnih osoba skoro 21%. Domaćinstva su smanjila odlaganje otpada sa 98,8 kg po stanovniku godišnje na 89,95 kg godišnje. Količine korisnog otpada značajno su porasle (22,2%) prvenstveno zbog početka obrade glomaznog otpada.
U 2016. godini odvojeno smo sakupili, obradili i oporabili 3.314.215 kg korisnog otpada, što je 53,12% od ukupnih količina otpada koji smo sakupili na području 9 JLS. Ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju korisnog otpada ostvario je Grad Prelog sa 59,77%. Ako gledamo samo odvojeno sakupljanje otpada onda se postotak povećava sa 53,12% na 56,27% a razlika je odvojeno sakupljeni i odloženi glomazni otpad. Sa ostvarenim rezultatima i dalje ostajemo u vrhu odvojenog sakupljanja i obrade otpada u Republici Hrvatskoj.
OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) I SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (OHSAS 18001) ZA 2016. GODINU

10.01.2017. GKP PRE-KOM d.o.o. je od kraja 2016. godine poduzeće u vlasništvu 9 JLS iz Županije Međimurske, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2016. godinu. U 2016. godini počeli smo pružati usluge gospodarenja otpadom na području Općina Belica i Dekanovec, a na početku 2016. godine spustili smo cijene usluga gospodarenja otpadom do 6 %. Ministarstvo zaštite okoliša prepoznalo je kvalitetu našeg sustava gospodarenja otpadom i našim vlasnicima dodijelilo nagradu za "Cjelovit sustav gospodarenja otpadom", a naši vlasnici potpisali su odluku o pristupanju međunarodnoj strategiji "Zero Waste 2020.". Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnici. Unatoč dobrim rezultatima prethodna godina imala je i svoje izazove a to je prvenstveno naplata potraživanja. Na poslovima gospodarenja otpadom već sada radi blizu 40 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U prethodnoj godini ostvarili smo sve zacrtane ciljeve, osim projekata sa Fondom za zaštitu okoliša koji nažalost nisu bili raspisani. Dio projekata odradili smo samostalno, a one koje nismo realizirali samostalno prenijeti će se na sljedeću godinu.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2016. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda (cca. 5%) pogotovo u djelatnosti gospodarenja otpadom i dimnjačarskoj službi prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja novih radnika.   
Prihodi ostvareni: 11.205.000 kuna   
Rashodi ostvareni: 11.150.000 kuna  
Dobit - prije oporezivanje iznosi 55.000 kuna. Rezultat poslovanja je pozitivan, a uz to odrađene su značajne investicije potrebne za daljnji rast prihoda u narednim godinama.
CILJ ZA 2017 - Zbog smanjenja PDV-a od 01.01.2017. kreće se sa smanjenjem cijena od 10,6%. Kako je urednost u plaćanju i dalje loša (pogotovo kod fizičkih osoba) pojačati aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Ugovorili smo usluge gospodarenja otpadom za Općine Belica i Dekanovec. Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj se blago povećao prema prethodnoj godini a do povećanje prigovora je došlo prvenstveno zbog usluge dimnjačarske službe koja nosi znatni dio prigovora korisnika.
CILJ ZA 2017 - U 2017. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom. Dodatno ćemo se posvetiti dimnjačarskoj službi i smanjenju prigovora korisnika na tu našu novu uslugu gdje smo u 2016. godini zaprimili dvadesetak opravdanih prigovora koje smo odmah riješili.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi, te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2016. godini imali smo i 3 vanjske kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju.
CILJ ZA 2017 - U 2017. planiramo krenuti sa pilot projektom Centra za ponovnu uporabu.
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih što na odrađeno što na neodređeno radno vrijeme mijenjao se i kretao na 70 do 90zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu. 
CILJ ZA 2017 - U 2017. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA 
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada značajno povećao na  53,5% što je među najboljim rezultatima u Republici Hrvatskoj. 
CILJ ZA 2017 - U 2017. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 1,5 postotna poena.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga, a to su da ima sve manje domaćinstva, a i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost u 2016. godini od 95,39 % te ćemo je uz suradnju JLS nastojati povećavati i naredne godine. 
CILJ ZA 2017 - U 2017. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,15 postotna poena.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Ove godine uveli smo i certificirali sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti zaposlenika (OHSAS 18001) što nam je bio primarni cilj.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Proveli smo potrebne vježbe evakuacije i spašavanja. Uspjeli smanjiti i broj ozljeda na radu u 2016. godini.
CILJ ZA 2017 - U 2017. nastojati ćemo završiti bez ozljeda na radu.

UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2016. GODINU

03.01.2017 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sva domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Odlukama o komunalnom redu JLS-e. Kako je vidljivo uključenosti se i dalje blago povećava. Najveći problem sustava gospodarenja otpadom je problem Romskim domaćinstvima koja stvaraju znatne količine otpada, no ne žele prihvatiti svoje financijske obaveze vezane uz gospodarenje otpadom.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.
STIGLI RABLJENO KOMUNALNO VOZILO I NOVI TRAKTOR

28.12.2016. Zbog širenja poslova ali i zbog pomlađivanja našeg voznog parka nabavljeno je još jedno rabljeno komunalno vozilo za sakupljanje otpada, s time što smo naše najstarije komunalno vozilo iz 2001. godine prodali za 20 tisuća eura. Ostvarili smo izuzetno povoljnu cijenu u nabavi rabljenog komunalnog vozila koje smo nabavili po cijeni od samo 24500 eura (nova vozila tog ranga koštaju cca. 140000 eura). Podvozje vozila je MAN, a nadogradnja je njemačke tvrtke Schorling, samo vozilo je izuzetno očuvano, te servisirano a proizvedeno je 2008. godine. Ovom nabavom naša komunalna vozila prosječno su stara  6,5 godina, dok smo prije 10 godina imali vozni park star prosječno 22 godine. Također smo prodali naš najstariji traktor MF proizveden 1995. godine i nabavili smo novi traktor New Holland TD5.85 vrijedan nešto preko 26 tisuća 

Natrag