Natječaj za prodaju nekretnine u Donjoj Dubravi - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava (KLASA:  021-05/14-01/02, URBROJ: 2109/05-14-01/10. od 17. ožujka 2014. godine) Općina Donja Dubrava  raspisuje 

                     NATJEČAJ
                     za  prodaju nekretnine u Donjoj Dubravi 

I Općina Donja  Dubrava prodaje u vlasništvo nekretninu upisanu u z.k.ul.br. 4835, k.o. Donja Dubrava, z.k.čest.br. 509/2, kuća, dvor u mjestu od 217 čhv,  identičnu sa kat.čest.br. 730, poslovni objekt 444 m2 i dvorište 336 m2. k.o. Donja Dubrava, ukupne površine 780m2, koja u naravi predstavlja gruntište i poslovni prostor u Donjoj Dubravi, Trg Republike 3.
Prodaja nekretnine vršiti će se putem javnog nadmetanja dana 30.11.2016. godine u 12,00 sati po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke nekretnine-poslovnog objekta.
Početna kupoprodajna cijena iznosi 198.552,00 kuna.
  
II Za sudjelovanje u nadmetanju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.000,00 kuna isključivo na žiro račun Općine Donja Dubrava, HR5523900011807800006, model 68, s pozivom na broj «7889 – OIB, uz naznaku svrha uplate «jamčevina po natječaju nekretnina Trg Republike 3», najkasnije jedan dan prije održavanja javnog nadmetanja do 15,00 sati.

Sudionici koji uspiju u javnom nadmetanju dužni su sa Općinom Donja Dubrava sklopiti ugovor o kupnji predmetne nekretnine.

III Sudionici koji uspiju na javnom nadmetanju moraju kupoprodajnu cijenu nekretnine isplatiti u cijelosti u roku od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.
U slučaju da u navedenom roku ne bude plaćena kupoprodajna cijena nekretnine, kupac gubi pravo na kupnju i i uplaćenu jamčevinu.
Sudionici koji uspiju u javnom nadmetanju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a onima koji ne uspiju ista se vraća odmah.
U slučaju da kupac odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

IV Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe. Fizičke osobe svoj identitet dokazuju  važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom, a pravne osobe izvatkom iz sudskog registra.

V  Kupac stupa u posjed kupljene nekretnine nakon isteka Ugovora o zakupu sadašnjem zakupcu i ispražnjenja prostora, a najkasnije do dana 31.12.2017.godine ili prije u slučaju prestanka zakupa.

VI Kupac je dužan u roku od 3 godine od stupanja u posjed izvršiti obnovu fasade u izvornom obliku, jer će u protivnom Općina obnoviti fasadu na trošak kupca.

VII Troškove oko sklapanja ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnina snosi kupac u cijelosti.

VIII Općina Donja Dubrava zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja. Sudionici natječaja nemaju pravo naknade štete zbog poništenja natječaja. 

IX U slučaju da nekretnina iz točke I. ovog natječaja neće biti prodana dana 30.11.2016.godine, slijedeće prodaje  će se vršiti svaku prvu srijedu u mjesecu s početkom u 12,00 sati s obvezom prijave zainteresiranih u Općini Donja Dubrava, najkasnije jedan dan prije održavanja javnog nadmetanja.

X Informacije o nekretnini koje se prodaje moguće je dobiti u prostorijama Općine Donja Dubrava, u vremenu od 08,00 do 15,00 sati svakog radnog dana do javnog nadmetanja ili putem telefona 040/688-919.


OPĆINA DONJA DUBRAVA

Natrag