Zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Izvod iz zapisnika s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 13.studenog 2014. godine u Domu kulture „Zalan“ s početkom u 18,00 sati, možete pročitati u nastavku.


KLASA:021-05/14-01/05.
UR.BROJ:2109/05-14-01/02.
Donja Dubrava, 13.11.2014.                      I Z V O D    I Z      Z A P I S N I K A


s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 13.studenog 2014. godine u Domu kulture „Zalan“ s početkom u 18,00 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Haramija i konstatirao da je sjednici nazočno svih 11 vijećnika, načelnik Dražen Miser, te zamjenik načelnika Drago Mikulan. 
Predsjednik Vijeća Zlatko Haramija predlaže da su u dnevni red uvrsti točka 10.  Odluka o namjeri pristupanja Općine „Regija Mura EGTS“ .
Općinsko vijeće za sjednicu jednoglasno utvrđuje sljedeći:

DNEVNI RED:
1. Informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između 7. i 8. sjednice Općinskog vijeća 
2. Aktualni sat
3. Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća
4. Izvršenje Proračuna Općine sa 30.06.2014. godine
5. Odluka o prihvaćanju Plan zaštite od požara Općine
6. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije
7. Izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom
8. Izvješće o obavljenoj reviziji poduzetničkih zona
9. Zamolba Silve Miser za dokup zemljišta u ulici Dravska 48
10. Odluka o namjeri pristupanja Općine „Regija Mura EGTS“
11. Slobodna riječ.

TOČKA 1.
Načelnik Općine Dražen Miser na upite vijećnika pojašnjava svoju pismenu informaciju o značajnijim aktivnostima između 7. i 8. sjednice OV-a.
Vijećnik Marijan Varga izvješće smatra rastrošnim za Općinu te predlaže da se isto ne prihvati.  
Nakon duže rasprave Općinsko vijeće prihvaća izvješće o aktivnostima Općinskog načelnika između 7. i 8. sjednice Općinskog vijeća – 7 ZA, 3 PROTIV (Marijan Varga, Zoran Horvat i Slobodanka Zvonar), 1 SUZDRŽANI (Mihaela Martinčić).   

TOČKA 2.
Nije bilo glasovanja u raspravi.
 
TOČKA 3.
Bez rasprave Općinsko vijeće donosi zaključak o usvajanju zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća.– 11 ZA.TOČKA 4.
Vijećnik Marijan Varga iznosi da je izvršenje Proračuna Općine za prvih 6 mjeseci od 17%  izuzetno loš postotak.
Načelnik Općine Dražen Miser odgovorio je da će se rebalansom Proračuna uskladiti prihodi i rashodi, kao što je bilo i ranijih godina. 

Nakon rasprave Općinsko Vijeće prihvaća Izvršenje Proračuna Općine sa 30.06.2014. godinu s prihodima u iznosu od 1.100.989,42 kn planirano 6.650,000 kuna –ostvareno 16,56 % te rashodima od 1.140.435,18 kn, planirano 6.650.000,00 kn – ostvareno 17,15 % i sa stanjem žiro računa na dan 30.06.2014. godine 433.567.39 kuna. 

TOČKA 5.
Bez rasprave Općinsko vijeće donosi odluku o prihvaćanju Plana zaštite od požara Općine Donja Dubrava izrađivača Planovi i Procjene j.d.o.o. Varaždin, Pro-Plan j.d.o.o. Varaždin. -11 ZA.
 
TOČKA 6.
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće donosi odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije Općine Donja Dubrava u sastavu: Drago Mikulan –predsjednik, Mario Mikulan, Damir Vidović, Antun Benko i Davor Fabić- članovi. – 9 ZA, 2 SUZDRŽANA (Mihaela Martinčić i Damir Vidović). 

TOČKA 7.
Bez rasprave Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Međimurske županije od Državnog ureda za reviziju, Područni ured Varaždin. – 11 ZA.

TOČKA 8.
Bez rasprave Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji osnivanje i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Međimurske županije od Državnog ureda za reviziju, Područni ured Koprivnica. – 11 ZA.

TOČKA 9.
Predsjednik Vijeća Zlatko Haramija iznosi da parcela Silve Miser jednim dijelom ulazi u pojas lokalne ceste 20039 HE „Dubrava“ stoga je potrebno istu odvojiti. Obzirom da postoji mogućnost za proširenje parcele u ulici Dravska za 180 m2 predlaže da se isto proda Silvi Miser. 
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće donosi Odluku o odvajanju parcele Silve Miser od lokalne ceste 20039, dok će se 180 m2 po cijeni od 24,00 kn/m2 općinskog zemljišta prodati Silvi Miser iz Donje Dubrave, Vinogradarska 22, radi proširenja građevinske parcele u ulici Dravska 48.  – 11 ZA.

TOČKA 10.
Načelnik Općine Dražen Miser iznosi da je tokom današnjeg dana u Općini Goričan održan sastanak u prostorijama Općine Goričan sa načelnicima donjomeđimurskih općina. Potrebno je donijeti odluku o namjeri pristupanja kao i prihvatiti nacrt prijedloga Sporazuma i Statuta EGTS (trgovačko društvo, sjedište Serdehelj, predsjednik RH, zamjenik HU, sufinanciranje 2,5 kn po stanovniku godišnje….).
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće donosi odluku o namjeri pristupanja Općine Donja Dubrava Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom „Regija Mura EGTC“, uz prihvaćanje nacrta prijedloga Sporazuma i Statuta Europske grupacije za teritorijalnu suradnju. Načelnik Općine ovlašćuje se da obavi sve potrebne radnje oko utemeljenja grupacije, potpiše dokumente te zatraži od Vlade R.Hrvatske odobrenje za pristupanje Općine navedenoj grupaciji. – 11 ZA.


TOČKA 11.
Potpredsjednik Vijeća Marinko Lisjak predlaže da na kolegiju načelnika MŽ načelnik Dražen Miser zatraži bolju koordinaciju županijskog i općinskog Stožera  zaštite i spašavanja (poplava). 
Drugih pitanja odnosno rasprave nije bilo.  

Dovršeno u 19,45 sati  


                          ZAPISNIČAR: Ivan Štefić      
                          PREDSJEDNIK: Zlatko Haramija, ing. El.

Natrag