Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Izvod iz zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, održane 17. prosinca minule godine možete pročitati u nastavku…  

KLASA:021-05/13-01/07.
UR.BROJ:2109/05-13-01/02. 
Donja Dubrava, 17.12.2013. 

                                     I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A            

s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 17. prosinca 2013. godine u Domu kulture „Zalan“ s početkom u 18,00 sati.
           

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Haramija i konstatirao da je sjednici nazočno 10 vijećnika, načelnik Dražen Miser, zamjenik Drago Mikulan te direktor GKP „Pre-kom“ Prelog Siniša Radiković.
Sjednici nije nazočan vijećnik Marinko Lisjak. Vijećnik Marijan Varga predlaže da se zbog obimnog dnevnog reda sjednica Vijeća održi u dva dijela (dana). Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće za sjednicu većinom glasova (6 ZA  4 SUZDRŽANI (Marijan Varga, Mihaela Martinčić, Slobodanka Zvonar i Zoran Horvat)  utvrđuje sljedeći:
 
DNEVNI RED:


 1. Informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između 3. i 4. sjednice Općinskog vijeća

 2. Aktualni sat

 3. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća

 4. Zamolba Rajka Hraščaneca za dokup zemljišta u ulici Zagrebačka 6

 5. Izmjena odluke o dodjeli jednokratne pomoći za novorođeno dijete

 6. Dječji vrtić „Klinčec“
 7. a/Imenovanje dva člana u Upravno vijeće
  b/ Financijski plan za 2014. godinu
  c/ odluka o izmjenama i dopunama Statuta i Poslovnika Dječjeg vrtića „Klinčec“
 8. Imenovanje dva člana u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljop. zemljištu

 9. Usklađivanje Procjene ugroženosti Općine Donja Dubrava

 10. Donošenje etičkog kodeksa za vijećnika Općinskog vijeća   

 11. Odluka o izradi II Izmjena i dopuna PPU Općine Donja Dubrava

 12. Odluka o povećanju temeljnog kapitala GKP „Pre-kom“ Prelog

 13. Odluka o dodjeli obavljanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 14. Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

 15. Izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu

 16. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 17. Program održavanje komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 18. Program financiranja potreba u kulturi i športu za 2014. godinu

 19. Plan nabave u 2014. godini

 20. Proračun Općine za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

 21. Slobodna riječ.
 TOČKA 1.Načelnik Općine Dražen Miser na upite vijećnika pojašnjava svoju pismenu informaciju o značajnijim aktivnostima između 3. i 4. sjednice OV-a. Sjednici je nazočan vijećnik Marinko Lisjak.  Nakon duže rasprave Općinsko vijeće prihvaća izvješće o aktivnostima Općinskog načelnika između 3. i 4. sjednice Općinskog vijeća – 11 ZA.   

TOČKA 2. Vijećnik Marijan Varga iznosi da je Zoran Horvat izabran za predsjednika kluba vijećnika HNS i SDP. Nije bilo glasovanja u raspravi vijećnika.

TOČKA 3. Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće donosi zaključak o usvajanju zapisnika s 3. sjednice  Općinskog vijeća.– 11 ZA.  

TOČKA 4. Bez rasprave Općinsko vijeće donosi Odluku da se Rajku Hraščanec iz Donje Dubrave, Zagrebačka 6 proda zemljište u površini od 94 m2 po cijeni od 24 kn/m2, radi formiranja građevinske parcele na katastarskoj čestici 293 k.o. Donja Dubrava, sukladno postojećoj ogradi (omeđenju). – 11 ZA. 

TOČKA 5.Vijećnik Zoran Horvat predlaže da pomoć za novorođeno dijete iznosi 3.000 kuna umjesto dosadašnjih 1.000 kunaPredsjednik Vijeća Zlatko Haramija iznosi da imamo prijedlog načelnika da to bude 2.000 kuna po novorođenom te amandman Hrvatskih laburista da za treće dijete pomoć iznosi 15.000 kuna kroz razdoblje od 5 godina te daje prijedlog na glasovanje.Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće donosi odluku da pomoć za novorođeno dijete iznosi 2.000 kuna umjesto dosadašnjih 1.000 kuna a da za treće dijete  roditelji odnosno roditelj novorođenog trećeg i svakog slijedećeg djeteta ostvaruje pravo na dodjelu 3.000 kuna godišnje tijekom pet godina uz uvjet da je jedan od roditelja u radnom odnosu najmanje 6 mjeseci u toku kalendarske godine za koju prima pomoć. Kao dokaz dostavlja se rodni list o rođenju djeteta, potvrda poslodavca te preslika osobnih iskaznica roditelja (najmanje pet godina prebivališta u Donjoj Dubravi). – 8 ZA,  1 PROTIV (Marijan Varga) i 1 SUZDRŽANI (Zoran Horvat).  

TOČKA 6.
a/ Predsjednik Vijeća Zlatko Haramija predložio je Marijana Pongraca i Marija Mikulana za općinskog člana u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Klinčec“ Vijećnica Slobodanka Zvonar predložila je Marinu Horvat i Vladimira Čituša za općinskog člana u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Klinčec“ . Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće utvrđuje da su Marijan Pongrac iz Donje Dubrave, Nov. žrtava 13 i Mario Mikulan iz Donje Dubrave, Podravska 53a  izabrani  za općinske članove u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Klinčec“ Donja Dubrava na mandat od četiri godine.  – 7 ZA i 4 SUZDRŽANA (Marijan Varga, Zoran Horvat, Mihaela Martinčić i Slobodanka Zvonar)
b/ Načelnik Dražen Miser predlaže Vijeću da prihvati Financijski plan Dječjeg vrtića „Klinčec“ ali u umanjenom iznosu od 320.000 kuna, (povećanje cca 45% u odnosu na prošlu godinu). Ukoliko bi došlo do većih odstupanja u poslovanju Vrtića (broj djece) Općine će korigirati iznos sufinanciranja. Bez rasprave Općinsko vijeće donosi Odluku o prihvaćanju financijskog plana Dječjeg vrtića „Klinčec“ Donja Dubrava za 2014. godinu u umanjenom  iznosu na 320.000 kn te predložene procjene za 2015. i 2016. godinu. - 11 ZA.
c/ Predsjednik Vijeća Zlatko Haramija iznosi da je stupanje na snagu Izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju potrebno je izmijeniti i dopuniti akte Dječjeg vrtića „Klinčec“.   Bez rasprave Općinsko vijeće daje suglasnost na: a/ Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Klinčec“ Donja Dubrava, Klasa:601-01/13-01/9, Ur.br.2109/84-13-01-2 od 09.12.2013b/ Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Klinčec“ Donja Dubrava, Klasa:601-01/13-01/9, Ur.br.2109/84-13-01-1 od 09.12.2013.c/ Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama uposlenika u Dječjem vrtiću „Klinčec“ Donja Dubrava, Klasa:601-01/13-01/9, Ur.br.2109/84-13-01-3 od 09.12.2013.        - 11 ZA.  

TOČKA 7.Načelnik Općine Dražen Miser predlaže Vedrana Klarića u Povjerenstvo za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta te Marinka Lisjaka u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje. Članovi Povjerenstva su predstavnici Općine u Agenciji za poljoprivredno zemljište. Bez rasprave Općinsko vijeće donosi odluku:
a/ o imenovanju člana Općine u Povjerenstvu za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta i to gosp. Vedrana Klarića iz Donje Dubrave, ulica P.Miškine 55.
b/ o imenovanju člana Općine u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta i to gosp. Marinka Lisjaka iz Donje Dubrave, Zagrebačka 60. - 11 ZA. 

TOČKA 8. Načelnik Općine Dražen Miser iznosi da je zakonska obveza Općine stalnog ažuriranja i usklađivanje Procjene i Plana ugroženosti, a da je ista zadnji put usklađivana 2009. godine.            
Bez rasprave Općinsko vijeće donosi odluku o prihvaćanju nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica katastrofa i velike nesreće, te izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja Općine (rujan 2013).–11 ZA.
 

TOČKA 9. Vijećnik Mario Mikulan iznosi da je ovo prijedlog koji je potrebno doraditi, kasnije imenovati i etičko Povjerenstvo, smatra da je to dobro reguliranje demokratskog ponašanja općinskih vijećnika.Vijećnik Zoran Horvat smatra da isti etički kodeks nije potreban.Vijećnik Marijan Varga smatra da je to dobar materijal koji je potrebno doraditi i pripremiti za iduću sjednicu.Nakon rasprave Općinsko vijeće prihvaća predloženi Etički kodeks ponašanja izabranih vijećnika u Općinskog vijeću Donje Dubrave. – 7 ZA, 3 PROTIV (Marijan Varga, Zoran Horvat i Slobodanka Zvonar) i 1 SUZDRŽANA (Mihaela Martinčić). 

TOČKA 10. Zamjenik načelnika Općine Drago Mikulan iznosi da je sa Zavodom za prostorno uređenje Međimurske županije dogovoreno da Općina krene sa drugom Izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja. Ova odluka obuhvaća pravnu osnovu, obuhvat izmjena, ocjenu stanja, ciljeve izmjene, tijela i osobe u izradi, rokove i drugo.           
Bez rasprave Općinsko vijeće prihvaća predloženu odluku Zavoda za prostorno uređenje Međim. županije o izradi II. izmjene i dopune PPU Općine Donja Dubrava.– 11 ZA.
 

TOČKA 11. Vijećnik Marijan Varga smatra da bi bilo bolje osnovati komunalno poduzeće sa Općinom Donji Vidovec nego dokapitalizirati GKP „Pre-kom“ sa 18.000 kn. Načelnik Općine Dražen Miser odgovorio je da je to nemoguće jer je Općina Donji Vidovec već ranije donijela odluku o dokapitalizaciji GKP „Pre-kom“            
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće donosi odluku o povećanju temeljnog kapitala društva Pre-kom“ d.o.o. Prelog uplatom novčanih sredstava u temeljni kapital i rezerve društva u iznosu od 18.619,15 kuna – 7 ZA, 3 PROTIV (Marijan Varga, Zoran Horvat i Slobodanka Zvonar) i 1 SUZDRŽANI ( Mihaela Martinčić).
 

TOČKA 12. Bez rasprave Općinsko vijeće donosi odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada GKP „Pre-kom“ d.o.o. Prelog. – 11 ZA.  

TOČKA 13.
Bez rasprave Općinsko vijeće donosi odluku o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom (članak 28. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom).  Ovlašćuje se načelnik na potpisivanje Sporazuma o zajedničkom provođenju mjera gospodarenja otpadom.  – 11 ZA. 

TOČKA 14. Vijećnik Marijan Varga iznosi značajno smanjenje prihoda za 1.800.000 knVijećnica Mihaela Martinčić iznosi da je predočeni rebalans Proračuna transparentan. Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće prihvaća predložene Izmjene i dopune Proračuna Općine Donja Dubrava za 2013. godinu sa smanjenjem planiranih prihoda, odnosno rashoda, za 1.833.000 kuna, tako da planirani prihodi odnosno rashodi iznose 3.160.000 kuna  - 8 ZA,  2 PROTIV (Marijan Varga i Zoran Horvat) i 1 SUZDRŽANA (Slobodanka Zvonar).      

TOČKA 15.Bez rasprave Općinsko vijeće prihvaća predloženi Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini. - 11 ZA.    

TOČKA 16.
Bez rasprave Općinsko vijeće prihvaća predloženi Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.  - 11 ZA.   

TOČKA 17.Načelnik Općine Dražen Miser iznosi da je došlo do povećanja iznosa za 15-20% na stavkama za kulturu i šport sukladno predizbornom obećanju. Bez rasprave Općinsko vijeće prihvaća predloženi Program financiranja potreba u kulturi i športu za 2014. godini.  - 11 ZA 

TOČKA 18. Bez rasprave Općinsko vijeće prihvaća predloženi Plana nabave za 2014. g . - 11 ZA. 

TOČKA 19. Predloženi Proračun Općine za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu pojasnio je načelnik Općine Dražen Miser te iznosi da se bazira na nastavku projekata nerealiziranih u  2013. godini i novih projekata.Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće prihvaća predloženi Proračun za 2014. godinu s Projekcijom Proračuna za 2015. i 2016. godinu s utvrđenim ukupnim prihodima odnosno rashodima u iznosu od 6.650.000 kn. -11 ZA.   

TOČKA 20.Načelnik Općine Dražen Miser pozvao je sve vijećnike na svečanu sjednicu te na promociju drugog izdanja monografije Općina i župa Donja Dubrava 23.12.2013. u 18 sati.    

                    ZAPISNIČAR: Ivan Štefić                                                                      

                    PREDSJEDNIK:
 Zlatko Haramija, ing. el.

Natrag