SAZVANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Predsjednik općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, Zlatko Haramija, je sazvao 4. sjednicu Vijeća koja će se održati u utorak, 17. prosinca 2013. godine u zgradi „Zalan“. Na sjednici će se, između ostalog, raspravljati i o proračunu naše Općine za iduću godinu. Za dnevni red je predloženo 20 točaka, a možete ih pročitati u nastavku...

 

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/13-01/07.
UR.BROJ:2109/5-13-01/01.
Donja Dubrava, 12. prosinca 2013.
     

Na temelju članka  56.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/2013.) 

                                                                  S A Z I V A M

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava za  UTORAK,  17. PROSINCA 2013. godine, u 18,00 sati u Zgradi "Zalan".               
Za sjednicu predlažem sljedeći                                                 

DNEVNI RED:

1. Informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između 3. i 4. sjednice Općinskog vijeća
2. Aktualni sat
3. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća
4. Zamolba Rajka Hraščaneca za dokup zemljišta u ulici Zagrebačka 6
5. Izmjena odluke o dodjeli jednokratne pomoći za novorođeno dijete
6. Dječji vrtić „Klinčec“
       a/Imenovanje dva člana u Upravno vijeće
       b/ Financijski plan za 2014. godinu
       c/ odluka o izmjenama i dopunama Statuta i Poslovnika Dječjeg vrtića „Klinčec“
7. Imenovanje dva člana u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljop. zemljištu
8. Usklađivanje Procjene ugroženosti Općine Donja Dubrava
9. Donošenje etičkog kodeksa za vijećnika Općinskog vijeća   
10. Odluka o izradi II Izmjena i dopuna PPU Općine Donja Dubrava
11. Odluka o povećanju temeljnog kapitala GKP „Pre-kom“ Prelog
12. Odluka o dodjeli obavljanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
13. Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
14. Izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu
15. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu
16. Program održavanje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
17. Program financiranja potreba u kulturi i športu za 2014. godinu
18. Plan nabave u 2014. godini
19. Proračun Općine za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
20. Slobodna riječ.

U prilogu su dostavljeni materijali za točku 1, 3 do 19, dok će se obrazloženje za ostale točke dnevnog reda dati na sjednici.                              
Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.                                   PREDSJEDNIK
                                   Zlatko Haramija

Natrag