AKTUALNO

Pročitajte

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava Općinsko vijeće

KLASA: 024-04/23-01/5
URBROJ: 2109-5-03-23-4
Donja Dubrava, 20.9.2023.

Na temelju članka 58. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/18, 2/19, 4/21)

                               SAZIVAM

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava za 28.9.2023. (četvrtak) godine u 19,00 sati u prostoriji Vijećnice, kuća Zalan. Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED
1. Aktualni sat
2. nformacija o radu općinskog načelnika između 17-18 sjednice Općinskog vijeća
3. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća općine Donja Dubrava
4. Odluka o davanju suglasnosti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za uključivanje u projekt THOR-cost-effecTive floating mobile water wheel (isplativo plutajuće mobilno vozilo)
5. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine
6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava za razdoblje od 01.01.-30.6.2023. s obrazloženjem
7. Donošenje Pravilnika za upravljanje dokumentarnim gradivom
8. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Donja Dubrava
9. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama
10. Razno

U prilogu dostavljamo materijale. Materijali su poslani na mail općinskih vijećnika (opcinskovijecedd@gmail.com).
Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.

PREDSJEDNIK
Josip Ribić

Natrag