Sazvana 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

KLASA: 021-05/20-01/07
URBROJ: 2109/05-20-01-02
Donja Dubrava, 27.11.2020.

Na temelju članka  58 i 59.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava  („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/18 i 02/19.)

                                       S A Z I V A M

27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava  za ČETVRTAK,  03. PROSINCA 2020. godine, putem elektroničke pošte (e- mail) komunikacije u trajanju od 18,00 do 19,00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći  

                         DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća
2. Odluka o izmjeni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Pijavišće)
4. Odluka o davanju pozajmice Zaštitarsko ekološke udruge Senjar za projekt „Vrata Pažuta“ – šumska poučna staza
5. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu
6. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
7. I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba, kulture i sporta za 2020. godinu  
8. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine za 2020. godinu
9. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za Općinu Donja Dubrava u 2021. godini
10. Program održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Donja Dubrava u 2021. godini
11. Program financiranja javnih potreba, kulture i sporta za Općinu Donja Dubrava u 2021. godini
12. Socijalni program Općine Donja Dubrava za 2021. godinu
13. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2021. godinu 
14. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Donja Dubrava za 2021. godinu
15. Proračun Općine za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

U prilogu su dostavljeni svi materijali za točke od 1 do 15.

PREDSJEDNIK
Josip Ribić Natrag