Izvod iz zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Izvod iz zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 10. ožujka 2017. godine u Domu kulture „Zalan“ s početkom u 19,00 sati.


KLASA:021-05/17-01/01
UR.BROJ:2109/05-17-01/03  
Donja Dubrava, 10.03.2017.

I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava održane dana 10. ožujka 2017. godine u Domu kulture „Zalan“ s početkom u 19,00 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Haramija i konstatirao da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, načelnik Dražen Miser, zamjenik načelnika Drago Mikulan. Sjednici nije nazočan Marinko Lisjak.
Predsjednik Vijeća Zlatko Haramija predlaže da se uvrsti u dnevni red pod točku 6b. Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića "Klinčec" za 2016. godinu.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje da se predložena točka  uvrsti u dnevni red Vijeća, -10 ZA.
Općinsko vijeće za sjednicu utvrđuje sljedeći:

DNEVNI RED:
1. Informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između 18. i 19. sjednice Općinskog vijeća 
2. Aktualni sat
3. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća
4. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava
     a/ odluka o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na projektu
     b/ odluka o potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekta
     c/ odluka o davanju suglasnosti i potpisivanju Pisma namjere o suradnji
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2016. godinu
6.  a/ Usklađivanje plaća djelatnika Vrtića sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju – izvještaj o tijeku pregovora
     b/ Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića „Klinčec“ za 2016. godinu
7. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu
9. Prijedlog parcelacije za polje „Pijavišće“
10. Zamolba Ilije Marića za dokup zemljišta u ulici Krbulja 15
11. Slobodna riječ.


TOČKA 1.
Načelnik Općine Dražen Miser na upite vijećnika pojašnjava svoju pismenu informaciju o aktivnostima između 18. i 19. sjednice OV-a. Na upit vijećnika Horvata koji projekti su u planu, Načelnik odgovara da ide izgradnja pješačke staze u ulici Novembarskih žrtava te uređenje parkirališta i vanjsko uređenje oko ureda općine.  
Nakon rasprave Općinsko vijeće prihvaća izvješće o aktivnostima Općinskog načelnika između 18. i 19. sjednice Općinskog vijeća – 10 ZA.   

TOČKA 2.
Vijećnica Suzana Palavra iznosi problem parkiranja na obali, plaži rijeke Drave, pitanje javne rasvjete za ostatak mjesta, i pitanje kanalizacije.  
Načelnik Općine Dražen Miser odgovorio je će problem parkiranja pokušati riješiti sa Hrvatskim šumama odnosno vodama čije je to zemljište, a rasvjeta ide i za ostatak mjesta. Projekt 2. faze je kandidiran na Ministarstvo regionalnog razvoja u vrijednosti   598 000,00 kn uz sufinanciranje od 75%,  potrebna je javna nabava i slijedi realizacija u 8 ili 9 mjesecu. Za kanalizaciju smo pomogli nositelju projekta Međimurskim vodama u dobivanju suglasnosti Hrvatskih cesta koja se čekala, ide kandidiranje, javna nabava i očekuje se realizacija uskoro, krajem 2017. i  2018. godine.
Sjednici je nazočan vijećnik Marinko Lisjak.

TOČKA 3.
Vijećnik Zoran Horvat iznosi primjedbe na zapisnik jer nije sve evidentirano npr. imenovanje Drage Mikulana za pregovarača sa sindikatom Vrtića. U zapisniku se vrijeđa stranka HNS, harem HNS itd.
Vijećnik Marijan Varga iznosi da nije spomenuto u zapisniku povećanje plaća u dječjem vrtiću. Predsjednik  Z. Haramija obrazlaže da zapisnik nije stenogram, pišu se najvažnije stvari, a tko želi detalje, ima audio zapis.
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće donosi zaključak o usvajanju zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća– 6 ZA, 3 PROTIV (Slobodanka Zvonar, Marijan Varga, Zoran Horvat), 2 SUZDRŽANA (Mihaela Martinčić i Suzana Palavra).   

TOČKA 4.
Za projekt „Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“ nakon kraće rasprave Općinsko vijeće donosi slijedeće :
a/ odluka o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na projektu
b/ odluka o potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekta
c/ odluka o davanju suglasnosti i potpisivanju Pisma namjere o suradnji na provedbi  projekta.   -11 ZA. 

TOČKA 5.
Vijećnik Marijan Varga iznosi nezadovoljstvo sa izvršenjem Proračuna za dječji vrtić, stavke za plaće djelatnika vrtića, nema stavki sa nulama koje su bile u rebalansu.
Vijećnik Damir Vidović pita za stavku 3299 ostali rashodi te traži da mu se ista dostavi na uvid.
Nakon rasprave Općinsko vijeće prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2016. godinu sa prihodima 3.846.380,76 kuna i rashodima 3.463.889,82 kune i stanjem na žiro računu 31.12.2016. u iznosu od 651.698,96 kuna,            - 6 ZA,  3 PROTIV (Slobodanka Zvonar, Marijan Varga, Zoran Horvat), 2 SUZDRŽANA (Suzana Palavra, Mihaela Martinčić).   

TOČKA 6a.
Vijećnik Marijan Pongrac iznosi da su započeli pregovori sa sindikatom  o plaćama djelatnica u Vrtiću. Upravno vijeće čeka konačan prijedlog sindikata.
Vijećnik Stjepan Lisjak predlaže jednokratnu isplatu od 250,00 kuna pošto  povećanje plaća možemo očekivati tek u slijedećoj pedagoškoj godini vrtića.
Vijećnik Zoran Horvat traži usklađivanje plaća sa Zakonom.
Vijećnica Mihaela Martinčić zalaže se da svaki djelatnik dobije zakonom predviđenu plaću. jer se time poštuje i svaka djelatnica vrtića.
Načelnik Općine Dražen Miser ističe da osam godina nije bilo zahtjeva za usklađivanje plaća u Vrtiću.
Vijećnik Marijan Varga iznosi da nije bilo zahtjeva za povećanjem plaća zbog izgradnje i oprema Vrtića, povećanje je bilo predviđeno nakon završetka izgradnje objekta.
Vijećnik Marinko Lisjak postavlja pitanje zašto je dobravski vrtić koštao 20% više nego ostali pa je trebalo tražiti novce na više adresa da se dovrši.
Zamjenik načelnika Drago Mikulan iznosi da je zadnje povećanje bilo 2008. godine te stoge predlaže povećanje sa 01.09.2017. godine linearno 200 kuna svim djelatnicima vrtića.
Predsjednik Vijeća Zlatko Haramija zaključuje raspravu, dok se ne završe pregovori sa sindikatom radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju neće se donositi odluka.

TOČKA 6b.
Bez rasprave Općinsko vijeće prihvaća Izvršenje Plana Dječjeg vrtića „Klinčec“ za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine  sa prihodima 689.493,00 kn i rashodima 690.005,00 kuna, manjak 512,00 kuna pokriven je viškom iz 2015. godine  -6 ZA, 2 PROTIV (Marijan Varga i Slobodanka Zvonar), 3 SUZDRŽANI (Zoran Horvat, Mihaela Martinčić i Suzana Palavra) 

TOČKA 7.
Vijećnica Suzana Palavra obrazlaže svoj prijedlog za ponovnim glasovanjem za smanjenje komunalnog doprinosa.
Vijećnik Stjepan Lisjak podržava prijedlog jer smatra da će to biti doprinos demografskoj obnovi mjesta (stambena izgradnja).
Vijećnik Marijan Varga podržava prijedlog za smanjenjem doprinosa.
Načelnik Općine Dražen Miser predlaže da se počeka sa smanjenjem, dok se ne uvede porez na nekretnine.
Vijećnica Mihaela Martinčić iznosi da joj je drago što je Stjepan Lisjak promijenio svoje mišljenje na visinu komunalnog doprinosa.
Nakon rasprave Općinsko vijeće donosi odluku o neprihvaćanju izmjene odluke o smanjenju komunalnog doprinosa za dogradnju i nadogradnju sa 13,00 kuna na 1,00 kunu za 1m3 – 5 ZA,  5 PROTIV (Zlatko Haramija, Tomislav Jakupak, Damir Vidović, Marinko Lisjak, Marijan Pongrac) 1 SUZDRŽANI (Stjepan Lisjak). 

TOČKA 8.
Bez rasprave Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom  za 2016. godinu – 11 ZA.
TOČKA 9.
Bez rasprave Općinsko vijeće prihvaća zamolbu Odbora za poljoprivredu :
a/ za deponiranje 300 m3 šljunka za zavažanje poljskih puteva
b/ prijedlog Agenciji za poljoprivredno zemljište u Zagrebu za parceliranje državnog poljoprivrednog zemljišta na polju „Pijavišće“ na pet parcela od kojih su 4 parcele cca 10 ha i 1 parcela od cca 5 ha. – 11 ZA

TOČKA 10.
Bez rasprave Općinsko vijeće donosi Odluku da se Iliji Mariću iz Donje Dubrave, Krbulja 15, proda zemljište katastarske čestice 761/19 u površini od 287 m² po cijeni od 24 kn/m2, koja se oslanja na njegovu katastarsku česticu 761/30 k.o. Donja Dubrava. – 11 ZA. 
TOČKA 11.
Nije bilo glasovanja u raspravi.

Dovršeno u 20,40 satiZAPISNIČAR:  Ivan Štefić

PREDSJEDNIK:  Zlatko Haramija, ing. el.
                   

Natrag