Sazvana 14. sjednica općinskog vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, Zlatko Haramija je sazvao 14. sjednicu Vijeća za ČETVRTAK,  17. PROSINCA 2015. godine, s početkom u  19,00 sati. Dnevni red sjednice možete pročitati u nastavku…

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/05.
UR.BROJ:2109/05-15-01/01.
Donja Dubrava, 11. prosinca 2015.

Na temelju članka  56.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
 („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/2013.)

                          S A Z I V A M

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava za  ČETVRTAK,  17. PROSINCA 2015. godine, u 19,00 sati u zgradi "Zalan"
Za sjednicu predlažem sljedeći 

DNEVNI RED:
1. Informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća 
2. Aktualni sat
3. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća  
4. GKP „Pre-kom“ d.o.o. Prelog
    a/ odluka o povjeravanju obavljanja pogrebnih poslova na području Općine
    b/ donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine 2016-2021.godina
    c/ Odluka o pristupanju međunarodnoj strategiji „Zero waste 2020“
5. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine
6. Odluka o poticanju uređenja nekretnina na području Općine
7.Odluka o dodjeli studentskih potpora
8. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine
9. Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu
10. Dječji vrtić „Klinčec“
   a/ financijski plan  2016 -2018.godinu
   b/ odluka o izmjenama i dopunama Statuta
   c/ odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama uposlenika
11. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu
12. Program održavanje komunalne infrastrukture za 2016. godinu
13. Program financiranja potreba u kulturi i športu za 2016. godinu
14. Socijalni program Općine Donja Dubrava za 2016. godinu
15. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2016. godinu
16. Proračun Općine za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
17. Slobodna riječ.

  U prilogu su dostavljeni materijali za točku 1, 3, 4a, 4b, 4c, do 16, dok će se obrazloženje za ostale točke dnevnog reda dati na sjednici.  Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.
                                        

                        PREDSJEDNIK
                        Zlatko Haramija, ing. el.

Natrag